green auto logo

Informații privind confidențialitatea datelor pentru clienții și colaboratorii noștri

Ne bucură interesul dumneavoastră pentru website-ul nostru. Protecția vieții private este foarte importantă pentru noi. Pentru a vă face să vă simțiți în siguranță atunci când ne accesaţi site-ul, respectăm cu strictețe dispozițiile legale cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale și dorim să vă informăm în detaliu cu privire la manipularea datelor dumneavoastră aici.

Ce categorii de date folosim și care este sursa lor?

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt, în principal, cele necesare încheierii contractelor prin intermediul cărora puteţi beneficia de serviciile oferite de noi, respectiv – nume, prenume, adresa poştală, adresa de poştă electronică (e-mail), numărul de telefon, datele de identificare fiscală (acolo unde este cazul), numărul şi seria carnetului de şofer.
Suplimentar, dacă decideţi abonarea la buletinul informativ (“Newsletter”) oferit de noi prin intermediul poştei electronice la diferite intervale de timp, datele dumneavoastră personale constând în nume, prenume şi adresă de poştă electronică (e-mail) vor fi colectate şi prelucrate în acest scop, urmând a fi păstrate până veţi decide dezabonarea de la acest serviciu.
Alte situaţii de prelucrare a datelor dumneavoastră sunt cele în care ne solicitaţi o ofertă de preţ sau informaţii cu privire la serviciile pe care le prestăm, caz în care vom colecta informaţii precum numele, prenumele dumneavoastră, adresa de poştă electronică şi numărul de telefon.
Datele dumneavoastră personale sunt, de obicei, colectate direct de la dumneavoastră ca parte a relației de afaceri și în timpul relației de afaceri. Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea datelor dumneavoastră de către alte persoane.

Care este temeiul juridic în baza căruia vă colectăm şi prelucrăm datele?

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016, a legislației naționale privind protecția datelor și a tuturor celorlalte legi relevante.
În primul rând, prelucrarea datelor servește pentru a justifica şi pentru a putea executa contractul de prestări servicii dintre dumneavoastră şi noi. Principalul temei juridic pentru aceasta este articolul 6, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul antemenţionat.
Suplimentar, procesăm datele dumneavoastră pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale, în special în domeniul legislației fiscale. Aceasta se face în baza articolului 6 alineatul (1), litera (c) din Regulament.

În măsura în care este necesar, vă procesăm datele și în baza art.6 alin. (1) lit. (f) din Regulament, pentru a proteja interesele legitime ale societăţii noastre sau ale terților. Această prelucrare se aplică în special în situaţiile în care se cercetează infracțiuni sau în scopul controlului desfăşurat la nivelul societăţii, al comunicării interne și al altor scopuri administrative.
În plus, datorită reglementărilor europene antiteroriste 2580/2001 și 881/2002, suntem obligați să comparăm datele dumneavoastră cu așa-numitele „liste de terorism ale UE” pentru a ne asigura că nu sunt furnizate fonduri sau alte resurse economice în scopuri teroriste.
Menţionăm că în situaţia în care vom intenţiona procesarea datelor dumneavoastră personale pentru un scop care nu este menționat mai sus, vă vom informa în prealabil.

Cui furnizăm datele dumneavoastră?

În cadrul societăţii noastre, numai persoanele fizice și entitățile (cum ar fi cele financiare, vânzări și servicii pentru clienți) vor primi datele dumneavoastră personale.
În plus, putem transfera informațiile dumneavoastră personale altor destinatari din afara întreprinderii în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale. Acestea pot fi, de exemplu:

a. autorități (autorități financiare, judiciare)

b. banca întreprinderii (plătitor SEPA)

c. debitori terți în caz de gajări salariale

d. administrator pentru insolvență în cazul incapacității de plată

e. societăţile de asigurări

Ce drepturi de protecție a datelor puteți revendica ca persoană vizată?

Ne puteţi solicita oricând informații referitoare la datele stocate care vă privesc. În plus, în anumite circumstanțe, puteți solicita corectarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor care vă aparţin, precum şi dreptul de a solicita comunicarea datelor puse la dispoziție de dumneavoastră într-un format structurat, uzual și în format electronic.
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de publicitate directă fără a vă prezenta motivele.

Dacă procesăm datele dumneavoastră pentru a proteja interese legitime, puteți contesta această prelucrare doar indicând motive care să rezulte din situația dumneavoastră particulară. În situaţia în care nu putem demonstra motive legitime şi temeinice pentru prelucrare, care să exceadă intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, vom înceta imediat prelucrarea acestor date.

Unde puteți depune opoziție?

Aveți opțiunea de a face plângere responsabilului cu protecția datelor din cadrul societății noastre sau unei autorități de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea competentă pentru protecția datelor este:

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bucuresti
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru
nr.28-30
Sector 1, cod postal 010336
www.dataprotection.ro

Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră?

Ca regulă generală, vom șterge sau anonimiza datele colectate imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile menționate mai sus.
Vă informăm că fiecare scop de prelucrare al datelor beneficiază de o perioadă de stocare distinctă.
În ceea ce priveşte comunicările în scop informaţional şi de marketing, datele dvs. sunt automat exceptate de la utilizarea în acest scop din momentul imediat următor al exprimării opţiunii de dezabonare de la buletinul informativ.
Datele dvs. colectate prin intermediul poştei electronice, în urma furnizării de oferte sau informaţii la cerere, sunt păstrate pentru o perioadă de 7 (şapte) zile calendaristice de la momentul refuzării ofertei.
În situaţia în care optaţi pentru completarea formularului de contact existent pe website-ul nostru, iar raporturile dintre noi nu se concretizează în încheierea unui contract de servicii, vom păstra datele dvs. pentru o perioadă de 7 (şapte) zile de la momentul încheierii oricăror raporturi/comunicări/tranzacţii.
În anumite situaţii, după încetarea contractului de colaborare dintre dumneavoastră şi noi, datele dumneavoastră personale vor fi stocate atâta timp cât suntem ţinuţi din punct de vedere legal să facem acest lucru, aspect care rezultă din obligațiile reglementate inter alia de actele normative în vigoare. În plus, datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru perioada în care pot fi introduse reclamații împotriva noastră. 

Sunt datele dumneavoastră transmise unei țări terțe?

În situaţiile în care ar fi necesar transferul de date personale furnizorilor de servicii sau companiilor din afara Spațiului Economic European (SEE), transferul va avea loc numai dacă țara terță va fi confirmată de către Comisia Europeană că dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor sau de alte garanții adecvate privind protecția datelor.

Sunteţi obligat să puneți la dispoziție datele dumneavoastră?

În vederea prestării serviciilor pe care ni le solicitaţi, este obligatoriu să ne furnizați informațiile necesare fără de care raporturile dintre noi nu ar putea să existe.
Refuzul dumneavoastră de a ne pune la dispoziţie datele personale cerute echivalează cu imposibilitatea noastră de a onora comenzile plasate.